Data: 19.11.2019 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 299067 osobą
odwiedzającą tę stronę.


KOMISJA EGZAMINACYJNA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Rozdział 3a: Awans zawodowy nauczycieli

 

Art. 9g. pkt 2.

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę.

W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) dyrektor szkoły;

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Art. 9g. pkt 5.

Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

 © od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa