Data: 19.11.2019 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 299067 osobą
odwiedzającą tę stronę.


Zadanie dodatkowe dla uczniów klasy IV, V, VI

Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich

Tematyka do pobrania w wordzie - kliknij

     Zadaniem chętnych uczniów jest stworzenie prezentacji multimedialnej w PowerPoincie na jeden z wybranych tematów.

 Pierwszy slajd prezentacji powinien zawierać tytuł oraz imię i nazwisko autora.

W pokazie oceniana będzie:

- zawartość merytoryczna (realizacja tematu),

- ogólne wrażenie estetyczne (przejrzystość, czytelność),

- poprawność stylistyczna i ortograficzna,

- zastosowanie elementów graficznych, gifów, tabel, rysunków,

- wykorzystanie szablonów projektów, przejścia slajdu, schematów animacji, schematów kolorów...

Najciekawsze prace zostaną opublikowane na prywatnej stronie internetowej nauczyciela (www.joanna.palinska.cal.pl). Twórcy nagrodzeni zostaną oceną bardzo dobrą lub celującą z matematyki.

Uczniowie stworzoną prezentację wysyłają na adres e-mail nauczyciela (joanna-palinska@o2.pl), bądź oddają wykonane zadanie na przenośnych nośnikach informacji.

 Termin: 20-12-2010 r.

Tematyka prezentacji multimedialnej:

Tematyka klasy IV:

1. Rozróżnianie pojęć: cyfra i liczba. Budowanie liczb wielocyfrowych o podanych własnościach.

2. Znaki rzymskie.

3. Kolejność wykonywania działań.

4. Rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania.

5. Rozpoznawanie wielokątów. Bok, kąt i wierzchołek wielokąta.

6. Lustrzane odbicie figury. Rozpoznawanie par figur symetrycznych. Oś symetrii figury.

7. Kąt prosty i odcinki prostopadłe.

8. Odcinki równoległe.

9. Własności wielokątów.

10. Dzielenie z resztą.

11. Algorytmy pisemnego mnożenia.

12. Algorytmy pisemnego dzielenia.

13. Zbieranie prostych danych. Przykłady sytuacji losowych.

14. Wielokrotności liczb naturalnych.

15. Dzielniki liczb naturalnych.

16. Podzielność liczb naturalnych przez: 2, 4, 5 i 10.

17. Oś liczbowa.

18. Ułamek jako część całości.

19. Ułamek jako iloraz.

20. Dodawanie i odejmowanie ułamków o tym samym mianowniku.

21. Mierzenie. Posługiwanie się różnymi jednostkami długości.

22. Dodawanie i odejmowanie wyrażeń dwumianowanych.

23. Mierzenie długości odcinków. Obliczanie długości łamanej.

24. Obwód kwadratu i prostokąta.

25. Pole kwadratu i prostokąta.

26. Plan, czytanie i sporządzanie planu.

 

Tematyka klasy V:

1. Szacownie.

2. Symetria osiowa, oś symetrii.

3. Okrąg i koło.

4. Równoległość i prostopadłość prostych i odcinków.

5. Kąty  i ich rodzaje.

6. Liczby dziesiętne (działania na liczbach dziesiętnych, porównywanie, zaokrąglanie).

7. Trójkąt i jego własności.

8. Wielokąty foremne.

9. Czworokąty i ich własności.

10. Cechy podzielności liczb, wielokrotności i dzielniki, liczby pierwsze i złożone.

11. Sito Eratostanesa.

12. Liczby ujemne – wprowadzenie.

13. Układ współrzędnych.

14. Ułamki zwykłe (działania na ułamkach zwykłych, porównywanie, skracanie i rozszerzanie, wspólny mianownik).

15. Maszynki liczbowe (prawidłowości i symbole).

16. Równania.

17. Procenty.

18. Zbieranie danych, diagramy.

19. Wysokość trójkąta, równoległoboku i trapezu.

20. Pole kwadratu, prostokąta i równoległoboku.

21. Pole  trójkąta  i trapezu.

22. Skala i plan.

 

Tematyka klasy VI:

1. Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych.

2. Liczby ujemne (działania na liczbach ujemnych, porównywanie).

3. Wielokąty w układzie współrzędnych.

4. Pola figur płaskich.

5. Jednostki długości.

6. Jednostki pola.

7. Jednostki objętości.

8. Siatki graniastosłupów.

9. Pole powierzchni graniastosłupów.

10. Objętość graniastosłupów.

11. Mnożenie i dzielnie liczb dziesiętnych.

12. Procenty.

13. Zbieranie danych, diagramy, średnia arytmetyczna.

14. Wyrażenia algebraiczne.

15. Rozwiązywanie równań.

 

Różne:

1. Sudoku.

2. Słynni matematycy.

3. Liczba Pi.

4. Dowolny matematyczny temat.

 
Powodzenia!!!

mgr Joanna Palińska© od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa