Data: 19.11.2019 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 299069 osobą
odwiedzającą tę stronę.


Ekspert do spraw awansu zawodowego – podstawowe informacje

CEL PRACY EKSPERTA:

Formułowanie profesjonalnej (rzetelnej, sprawiedliwej) oceny dorobku zawodowego nauczyciela w toku pracy w ramach komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się  o stopień awansu zawodowego.

POWINNOŚCI EKSPERTA:

- ograniczenie do merytorycznej oceny dorobku,

- zachowanie obiektywizmu,

- respektowanie profesjonalizmu,

- współpraca z innymi osobami w komisji z poszanowaniem zasad komunikacji interpersonalnej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

- przed społeczeństwem,

- przed innymi osobami,

- przed kandydatem

Szkolenie „Ekspert” organizowane przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym tj.:

- Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE),

- Krajowy
Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU),
- Centrum
Edukacji Nauczycieli Szkół  Artystycznych (CENSA).

O wpisanie na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy może starać się osoba, która spełnia warunki określone w art. 9g ust. 11a ustawy - Karta Nauczyciela, tj.:

1)       posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie,

2)       jest nauczycielem dyplomowanym,

3)       przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co najmniej 3 lata i w tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na ekspertów,

4)       posiada co najmniej 10-letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej, dydaktycznej albo artystycznej,

5)       spełnia jeden z następujących warunków:

·         jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 1a ustawy - Karta Nauczyciela,

·         jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ustawy - Karta Nauczyciela,

·         jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej - w tym przypadku kandydat na eksperta musi uzyskać akceptację ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

·         jest wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem zatrudnionym w publicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej lub publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym - w tym przypadku kandydat na eksperta musi uzyskać akceptację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

6)       spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt. 1-4 ustawy - Karta Nauczyciela, tj.:

·         posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

·         ma pełną zdolności do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

·         nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

·         nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

7)       nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 9g ust.11a pkt 7 ustawy - Karta Nauczyciela,

8)       uzyskała rekomendację zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela lub nauczyciela akademickiego, wydaną przez:

·         instytucję lub stowarzyszenie działające w systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki lub na ich rzecz,

·         nauczycielski związek zawodowy.© od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa