Data: 19.11.2019 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 299065 osobą
odwiedzającą tę stronę.


KOMISJA KWALIFIKACYJNA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Rozdział 3a: Awans zawodowy nauczycieli

 

Art. 9g. pkt 3.

Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako jej przewodniczący, a w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 1 - także przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;

2) dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły;

3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Art. 9g. pkt 5.

Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

 © od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa